بازدید میدانی سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین از پروژه های شهرداری قزوین در بافت تاریخی